Započele Aktivnosti I Pripreme Za Drugo Testiranja Opreme EU Projekta VAMOS Na Smreki

Ovoga tjedna, od 5.do 7.veljače 2018.godine, u Bosnu i Hercegovinu je stigao četveročlani tim stručnjaka specijalista iz vodećih kompanija SMD iz Newcastle, Velika Britanija I DAMEN iz Amsterdama, Nizozemska članica konzorcija EU projekta VAMOS.

Domaćini su im bili članice istog konzorcija iz BiH, Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš/ FORRV i Federalni zavod za geologiju/ FZG iz Sarajeva.

Glavni cilj programa posjeta navedenog tima je započinjanje intenzivnije aktivnosti na pripremi lokacije oko jezera rudnika Smreka, sa građevinskim uređenjem prostora i pristupnih puteva za nesmetan pristup transportnih sredstava za siguran istovar i razmještanje opreme i pomoćnih sredstava, generatora, pumpi, dizalica, kontejnera na projektirane pozicije. Desetak kontejnera se predviđa za dnevni boravak,  ishranu i nesmetan rad osoblja ove opitne baze za daljinsko, elektronsko upravljanje automatskim strojem-robotom, po konstrukciji rudarskog frezera za kopanje rude koji se kreće na gusjenicama/MV. Predhodno ga je potrebno spustiti i pozicionirati na dnu jezera Smreka sa plutajuće platforme/LARV na površini jezera.

Osim ovoga cilja, drugi cilj posjeta je bio osiguranje sigurnosti na lokaciji, smještaja i ishrana u period od oko 100 dana za 20 do 30 znanstvenika i stručnjaka različitih specijalnosti, te kvalificiranih radnika raznih profila stručnosti za istovar, razmiještanje, te montiranje i puštanje u rad glavnih strojeva i prateće opreme neophodne za provođenje uspješnog testiranja.

Za nesmetano provođenje navedenih planiranih aktivnosti I prije pripremnih radova  na i lokalitetu, organzirani su radni sastanci u Varešu i Sarajevu. Prvi sastanak je održan u općini Vareš sa načelnikom Zdravkom Maroševićem i njegovim prvim suradnicima:  Erminom Musa, pomoćnikom načelnika za prostorno uređenje, privredu i financije, pomoćmikom Službe za civilnu zaštitu Rusmirom Berberovićem i Boškom Andrićem višim referentom za izradu i praćenje projekata te pitanja zaštite okoliša itd. Na sastanku su bili direktor Rudnika kamena krečnjaka i amfibolita BBM Vareš Izudin Sjerotanović, direktor JKP Vareš Zafer Kamenjaš, te ostali relevantni predstavnici lokalnih institucija policije, vatrogasaca i zdravstvene zaštite - prve hitne pomoći. Sastanku su nazočili i predstavnici lokalnih medija: RP Bobovac, Lista Bobovac, dnevnog lista ”Avaz”. Ispred konzorcija EU projekta sastanku su bili prisutni; projekt menadžer Paul Artur i Fabio Simone, rukovodilac sigurnosti iz kompanije SMD, predstavnik firme DAMEN Erwin Mueller, te domaći predstvnici konzorcija Mladen Rudež iz Fondacije/Zaklade Vareš i prof.dr Hazim Hrvatović, direktor iz Federalnog zavoda za geologiju Sarajevo.

Na sastanku je potvrđena podrška općine Vareš ovom znanstveno-istraživačkom i razvojnom EU projektu, a načelnik je obečao i preuzeo obavezu osiguranja svesrdne pomoći općine projektu iz djelokruga njene nadležnosti, kako pratećih službi, opreme I osoblja tako da bi se testiranje opreme nesmetano odvijalo,u skladu sa domaćim zakonskim odredbama  i EU standardima.

Posjeta Varešu završila je analizom sadašnjeg stanja lokaliteta  Smreka između predstavnika konzorcija i predstavnika BBM iz Sarajeva/Vareša,  koji će biti najvjerojatnije ugovorni partner  za zemljane radove i građevinsku pripreme lokaliteta za uspostavljanje  privremene ispitne baze. Tehnički i komercijalni razgovori oko usuglašavanja detalja iz dokumentacije nastavljeni su 7.2.2018.godine, drugog dana u Sarajevu.

U okviru ovih pripremnih aktivnosti i uspješnog provođenja budućih testova, dogovoren je sastanak sa stečajnim upravnikom Rudnika željezne rude Vareš, Hamdijom Muratovićem, za danas 9.2.2018.godine u Federalnom zavodu za geologiju/FZG Sarajevo. Na ovom sastanku biti će predstavnici FZG-a I FORRV-a, a na kojemu će se stečajni upravnik upoznati sa detaljima pripremnih aktivnosti za testiranje sofistificirane opreme na dnu jezera rudnika Smreka.

Također, predstavnici konzorcija iz BiH, FZG Sarajevo I FORRV Vareš planiraju održati uskoro niz sastanaka sa nadležnim ministarstvima i upravnim organizacijama Federalne Vlade,  a posebice sa nadležnim Federalnim ministarstvom energije rudarstva I industrije kao i Federalnom upravom za inspekcijske poslove. O ovim aktivnostima je već upoznato nadležno državno Ministarstvo civilnih poslova BiH, koje je podržalo ovaj projekt.

Prema rokovniku, aktivnosti za drugo testiranje u Varešu započele bi, transportom opreme za testiranje, 26.ožujka o.g., kada bi završilo građevinsko uređenje lokaliteta, potom slijedi istovar i montaža opreme na lokalitetu za provođenje testiranja koje bi završilo krajem lipnja ili početkom srpnja ove godine.